Menü Simge

Odamıza Üyelik

Turist rehberlerinin yerleşim yerinin bulunduğu ilde kurulmuş odalardan birine, yerleşim yeri olan ilde oda kurulmamışsa en yakın ilde kurulmuş odalardan birine üye olmaları kanunen zorunludur. Odaların yetki çevreleri TC Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenmiş olup Ankara Turist Rehberleri Odası’nın yetki çevresi; Ankara, Afyonkarahisar, Bartın, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Konya ve Zonguldak illerini kapsamaktadır.

Turist rehberleri birden fazla odaya üye olamaz. Turist rehberlerinin oda üyeliğine kabulü için, mesleğe kabul edilerek ruhsatname almış ve mesleğe kabul koşullarını kaybetmemiş olmaları gerekir.

Üyelerin meslek sicilleri Odalar tarafından tutulur ve odanın bağlı olduğu Birliğe gönderilir. Birlik veri tabanı oluşturur ve bu veri tabanını Bakanlığın kullanımına sunar.


Üyelik Başvurusu

Odamıza üyelik başvurusunun gerçekleştirilebilmesi için belirtilen belgelerle birlikte şahsen başvuru yapılması gerekmektedir.


Üyelik İçin İstenen Belgeler

  1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

  2. Oda üyeliği başvuru dilekçesi

  3. Bakanlıkça hazırlanmış ruhsatnamenin aslı veya noter onaylı örneği

  4. Yerleşim yeri belgesi

  5. Son üç ay içerisinde alınmış adli sicil belgesinin aslı (Cumhuriyet savcılıklarından Sabıka kaydınızı alırken kamu kurumuna – resmi kuruma verilmek üzere ifadesini kullanınız.)

  6. Diplomanın, geçici mezuniyet belgesinin veya denklik belgesinin aslı (Oda yetkilileri fotokopisini alarak aslını iade edeceklerdir.) veya noter onaylı örneği

  7. Son üç (3) ay içerisinde çekilmiş dört (4) adet renkli vesikalık fotoğraf

  8. Oda üyeliği aidatı ödeme belgesi (banka dekontu, oda makbuzu)

  9. 5901 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş mavi kartın (Türk Vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilere tanınan hak) noter onaylı örneği ile yurtiçi ve yurtdışı yerleşim yeri belgesi. (Sadece ilgili kişilerden alınacaktır.)